Košík 0

Obchodné podmienky

V tejto časti nájdete obchodné podmienky, ktoré upravujú prístup, používanie internetovej stránky m-factory.sk (ďalej len „stránky“) a právne vzťahy medzi spoločnosťou M-Factory s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a Vami. Tieto si pozorne prečítajte pred nákupom v internetovom obchode m-factory.sk.

Prevádzkovateľ:

M-Factory s.r.o., so sídlom Budatínska Lehota 181, 023 36, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

IČO: 55237673

DIČ: 2121907293

– prevádzkovateľ nie je platiteľom DPH

kontakt: info@m-factory.sk

Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu www.m-factory.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

REGISTRÁCIA

Registrácia je pri nákupe na našej stránke dobrovoľná. Predávajúci spracováva osobné údaje registrovaných kupujúcich, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania našich služieb. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webovej stránky www.m-factory.sk a v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, za účelom doručenia zásielok od M-Factory s.r.o., teda na plnenie zmluvy. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou na stránke súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze m-factory.sk. Službu zasielanie ponukových e-mailov môže kupujúci kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: „info@m-factory.sk“.

PRIJATIE A VYBAVENIE OBJEDNÁVKY, KÚPNA ZMLUVA

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho a predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky e-mailom/telefonicky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare na stránke www.m-factory.sk predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku je možné zrušiť najneskôr do 24 hodín od prijatia potvrdzovacieho e-mailu/telefónu o prijatí objednávky. V prípade, že nebude objednávka zrušená a bude vyexpedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru.
Objednávky prijímame aj počas víkendov a sviatkov. Expedícia týchto objednávok bude realizovaná počas nasledujúcich pracovných dní.

DODACIA LEHOTA, PREPRAVNÉ PODMIENKY

Dodacia lehota objednaného tovaru je:

– 3-7 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky v prípade dobierky, pokiaľ je tovar skladom,

– 3-7 pracovných dní od prijatia platby, pokiaľ je tovar skladom

– resp. v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru

V prípade, že objednaný tovar je na m-factory.sk uvedený ako „skladom“ a Predávajúci ho už skladom nemá, upovedomí čo najskôr kupujúceho a dohodne sa s ním na ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky, výmena tovaru za iný alebo potvrdenie objednávky s dlhšou dobou dodania.
Preprava tovaru je realizovaná:

– Kuriér prostredníctvom služby Packeta – k cene tovaru je účtovaný poplatok v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

– Packeta – k cene tovaru je účtovaný poplatok v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky.

Po telefonickom dohovore je možné tovar prevziať aj na dohodnutých odberných miestach (Kysucké Nové Mesto)

PLATOBNÉ PODMIENKY

Tovar je možné v plnej výške uhradiť  pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti alebo v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť objednávku pri platbe vopred do 7 kalendárnych dní, inak bude objednávka zrušená.
Predajný doklad/faktúra o predaji tovaru je kupujúcemu odovzdaný pri prevzatí tovaru alebo zaslaný vopred elektronickou poštou.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim sa nezhoduje s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou veci, alebo jej opravou. Pokiaľ nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
(i) na e-mailovú adresu predávajúceho info@m-factory.sk,
(ii) poštou na adresu predávajúceho M-Factory s.r.o., Budatínska Lehota 181, 023 36, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Reklamácia vrátane vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania.

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci podľa príslušných ustanovení zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, neuhradenia objednávky v lehote 14 dní alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Ďalším dôvodom pre odstúpenie môže byť neprevzatie tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. Pred odstúpením je predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.
Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu info@m-factory.sk .
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Podmienky platia pre konkrétne kúpne zmluvy, v znení uvedenom na stránke v deň odoslania objednávky kupujúcim. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 14.2.2023. M-Factory s.r.o. si vyhradzuje právo Podmienky zmeniť.