Reklamácie

Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
(I) na e-mailovú adresu predávajúceho info@m-factory.sk,
(II) poštou na adresu predávajúceho M-Factory s.r.o., Budatínska Lehota 181, 023 36, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika
a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s vypísaným reklamačným formulárom a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

Osoba zodpovedná za vybavovanie reklamácií: Marek Fábik